Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tái cơ cấu, phục hồi và phát triển VNA sau Covid-19

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tái cơ cấu, phục hồi và phát triển VNA sau Covid-19

10:38 - 26/11/2022

Đứng trước những biến động lớn của thị trường, những thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng, các tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 để lại, với phương châm xuyên suốt “Đoàn kết - Sáng tạo – Bản lĩnh – Hành động”, Đảng bộ VNA và các tổ chức đảng trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác.

ACV tặng quà Tết cho người dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Nâng tầm dịch vụ “đường bay vàng” Hà Nội – TP.HCM
Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
SKYPEC MANG YÊU THƯƠNG VỀ CỐC PÀI - HÀ GIANG
Vietnam Airlines là Công ty Vận tải hành khách uy tín nhất 2022

Để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng về tái cơ cấu đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và phát huy vai trò của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam là lực lượng vận tải hàng không nòng cốt của đất nước thì việc xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tái cơ cấu VNA là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Điều này có ý nghĩa quyết định đối với sự phục hồi và phát triển của VNA sau đại dịch Covid-19

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định rõ DNNN luôn giữ vững vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. 

DNNN hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng các DNNN luôn là công cụ mạnh để Đảng, Nhà nước điều tiết, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội trong nước.

Đứng trước những biến động lớn của thị trường, những thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng, các tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 để lại, với phương châm xuyên suốt “Đoàn kết - Sáng tạo – Bản lĩnh – Hành động”, Đảng bộ VNA và các tổ chức đảng trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Đặc biệt, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của VNA, tôn trọng cơ chế thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà nước. 

alt text
Đảng bộ VNA và các tổ chức đảng trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. (Ảnh: VNA).

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, VNA ngày càng phát triển và lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng dẫn dắt, tiên phong, nòng cốt của ngành giao thông vận tải hàng không Việt Nam, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước với tiêu chuẩn cao nhất, góp phần bảo đảm sự thông suốt, liên tục của hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa theo đường hàng không ngay cả vào những thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử, duy trì khai thác an toàn tuyệt đối trong suốt những giai đoạn dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, chiến tranh, suy thoái kinh tế… qua đó thể hiện sứ mệnh, trách nhiệm của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. VNA đã góp phần nâng cao vị thế của quốc gia đối với cộng đồng quốc tế, khẳng định quyết tâm vững vàng vượt qua khủng hoảng, tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ: “Tiếp tục phát triển hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines là lực lượng vận tải hàng không nòng cốt, có năng lực cạnh tranh quốc tế thuộc nhóm hàng đầu ASEAN”

Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình, phân tích những thuận lợi lẫn khó khăn hiện nay, Đảng bộ VNA và các tổ chức đảng trực thuộc cần xác định trúng và đúng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ. Giải pháp chủ yếu, quan trọng cho công tác tái cơ cấu, đổi mới VNA để vượt qua khủng hoảng, phục hồi và phát triển trong bối cảnh những khó khăn, thách thức ngày càng lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi cho phát triển.

Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng Đảng bộ VNA thật sự trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả vai trò và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19.

Thứ hai, Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị về chủ trương đường lối của Đảng về các giải pháp tái cơ cấu, phục hồi năng lực tài chính, tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phát huy vai trò nòng cốt của Hãng hàng không quốc gia - doanh nghiệp nhà nước trong xây dựng và phát triển ngành hàng không và kinh tế đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, phát triển các DN thuộc các thành phần kinh tế khác. 

alt text
Đảng bộ VNA tăng cường công tác chính trị tư tưởng, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị về chủ trương đường lối của Đảng. (Ảnh: VNA).

 

Thứ ba, Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và suy thoái trong cán bộ, đảng viên bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nâng cao phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, tạo sự chuyển biến thực sự trong làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ tư, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ tiến bộ khoa học – công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trên toàn hệ thống, gắn liền với quá trình tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình, đẩy nhanh tốc độ quyết định. 

Thứ năm, Đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới quản trị công ty và phát triển bền vững, với những nguyên tắc cốt lõi là liêm chính, bình đẳng, minh bạch, hài hòa, trách nhiệm, tuân thủ thượng tôn pháp luật. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phối hợp hiệu quả giữa các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của VNA. Cụ thể hóa, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, chế độ đánh giá cán bộ. Xây dựng các quy chế, quy định cụ thể chế độ thưởng, phạt, chế tài đối với trách nhiệm các cấp trong thực hiện tái cơ cấu.

Thứ sáu, Thực hiện có hiệu quả chính sách tiến cử, thu hút, ưu đãi và trọng dụng nhân tài. Bố trí nguồn nhân lực triển khai tái cơ cấu, tập trung nhân lực chất lượng cao vào các lĩnh vực như tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư tại các doanh nghiệp thành viên, công tác chuyển đổi số, đầu tư các dự án lớn trọng điểm… nâng cao năng suất lao động gắn với việc cải thiện các chế độ chính sách, đổi mới cơ chế tiền lương và thu nhập của người lao động; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên.

Theo VNA