TÌM HIỂU, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHOÁ XIII VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY SKYPEC

TÌM HIỂU, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHOÁ XIII VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY SKYPEC

11:16 - 31/01/2023

93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó chính là minh chứng hùng hồn, khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; là nhân tố bảo đảm cho công cuộc đổi mới đất nước thành công, phát triển. 

Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 7,3 triệu ghế dịp cao điểm hè 2023
Vietnam Airlines hoàn thành thử thách “chuyến bay bền vững” do Skyteam phát động
Chi tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dự án tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng HKQT Long Thành
Lễ tổng kết Chương trình hợp tác quản lý không lưu tại Việt Nam giữa VATM và NAVBLUE S.A.S/Airbus
VNA nhận chứng chỉ an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 liên tiếp
Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2023), bài viết cùng tìm hiểu nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để góp phần giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Công ty Skypec.


   1. Phương thức lãnh đạo của Đảng là những cách thức, hình thức, biện pháp gắn với những quan điểm và nguyên tắc xác định, được các cấp uỷ, tổ chức đảng lựa chọn, sử dụng để tác động vào đối tượng mà Đảng lãnh đạo, với tính chất là chỉ đường, hướng dẫn để thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH xác định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng (1) Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn (2) Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng, nhân dân (3) Công tác tổ chức, cán bộ (4) Công tác kiểm tra, giám sát (5) Tư tưởng và hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên (6) Thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị.
   
   Phương thức lãnh đạo của Đảng không phải là bất biến mà thay đổi cùng nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn và của chính các đối tượng mà Đảng lãnh đạo để Đảng ta ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; củng cố và nâng cao uy tín chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

   2. “Đảng cầm quyền” là khái niệm khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành, quản lý đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Trong xã hội có nhiều giai cấp và tầng lớp, có thể có một đảng hoặc nhiều đảng, trong đó có đảng cầm quyền, có đảng không cầm quyền hoặc một số đảng liên minh với nhau cầm quyền. 
   
   Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, khái niệm “đảng cầm quyền” là để chỉ vai trò của Đảng khi đấu tranh giành được chính quyền; thực hiện vai trò lãnh đạo khi đã có chính quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng từ trước tới nay đã sử dụng các thuật ngữ: “Đảng giành được chính quyền”, “Đảng nắm chính quyền”, “Đảng lãnh đạo chính quyền”, “Đảng cầm quyền” để nói về vai trò lãnh đạo toàn xã hội bằng chính quyền, thông qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân, làm cho mọi hoạt động của chính quyền thực hiện được chủ trương, đường lối của Đảng.

   3. Từ nhận thức những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng; trên cơ sở quán triệt và tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW, Đảng bộ Công ty Skypec tiếp tục cụ thể hoá vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp cơ bản sau đây:
   
   Nâng cao năng lực xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong Công ty theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm và  tính dự báo cao, phù hợp với quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp; lấy ý kiến rộng rãi đối với các văn bản có tác động đến nhiều người; khắc phục ban hành văn bản không sát thực tiễn, tính khả thi thấp, không rõ trách nhiệm và nguồn lực thực hiện; xây dựng chương trình hành động của cấp uỷ và kế hoạch thực hiện nghị quyết của người đứng đầu phải cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty và cơ quan, đơn vị.
   
   Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp từng đối tượng. Đề cao trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện và vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân chủ ở cơ sở; lấy quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động làm trung tâm; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động người lao động hưởng ứng, đồng thuận, thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Công ty; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

   Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với hoàn thiện xây dựng vị trí chức danh công việc; tiếp tục rà soát, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn bầu vào cấp uỷ và các chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, có sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Tăng cường phân cấp, phân quyền và giám sát thực hiện trong công tác cán bộ; đánh giá cán bộ toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, coi trọng kỹ năng công tác và chất lượng, hiệu quả công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ.

   Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và năng lực cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ các cấp vào thực tiễn nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát theo hướng liêm chính, công tâm, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

   Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp gương mẫu, nói đi đôi với làm, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự là tấm gương tiêu biểu, tạo sự lan toả trong cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng và đảng viên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm phải xem xét kỷ luật.

   Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể của cấp uỷ và cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện các quy định về ban hành văn bản của Đảng đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, chặt chẽ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng mở rộng đối tượng tham gia; hình thức tổ chức linh hoạt, hiệu quả, hài hoà giữa hình thức trực tiếp với trực tuyến và tuyên truyền miệng; gắn trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ về kết quả học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị và công tác kế hoạch, báo cáo của Công ty…
Theo Skypec